Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018!

Tổ chức bộ máy

I. DANH SÁCH THÔNG TIN CBCC PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
 1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tiến
Chức vụ: Trưởng Phòng
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:                
Di động: 0914.400.047
Email: tiennn@quynhon.binhdinh.gov

2. Họ và tên: Lê Chí Kiên
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0905.367.436
Email: kienlc@quynhon.binhdinh.gov

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thủy
Chức vụ: Chuyên viên
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0983.711.443
Email: bichthuynt@quynhon.binhdinh.gov

4. Họ và tên: Mai Đào Nguyên Kha
Chức vụ: Chuyên viên
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 
Email: khamdn@quynhon.binhdinh.gov

II. DANH SÁCH THÔNG TIN CBVC TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tiến
Chức vụ: Giám đốc
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0914.400.047
Email: tiennn@quynhon.binhdinh.gov

2. Họ và tên: Lê Hồng Sơn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0906.666.798
Email: sonlh@quynhon.binhdinh.gov

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Quý Nhất
Chức vụ: Phó Giám đốc
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0912.454.611
Email: quynhatnt@quynhon.binhdinh.gov

4. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi
Chức vụ: Kế toán
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 1289.910.210
Email: kimchint@quynhon.binhdinh.gov

5. Họ và tên: Lê Thị Hợp
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0905.924.210
Email: hoplt@quynhon.binhdinh.gov

6. Họ và tên: Nguyễn Hải Khiêm
Chức vụ: 
Lĩnh vực phụ trách: Lái xe
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0905.159.329
Email: 

7. Họ và tên: Lê Xuân Thuật
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0983.839.926
Email: thuatlx@quynhon.binhdinh.gov

8. Họ và tên: Châu Hồng Tâm
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0977.782.890
Email: tamch@quynhon.binhdinh.gov

9. Họ và tên: Châu Sơn Tâm
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0988.617.030
Email: tamcs@quynhon.binhdinh.gov

10. Họ và tên: Tướng Hoàng Oanh
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0934.755.564
Email: oanhth@quynhon.binhdinh.gov

11. Họ và tên: Phạm Hoàng Việt
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách: Văn nghệ
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0983.619.809
Email: vietph@quynhon.binhdinh.gov

12. Họ và tên: Nguyễn Văn Cẩn
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách: Cổ động trực quan
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0914.188.567
Email: cannv@quynhon.binhdinh.gov

13. Họ và tên: Nguyễn Thành Trạng
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách: Thể dục - Thể thao
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0906.503.981
Email: trangnt@quynhon.binhdinh.gov

14. Họ và tên: Cao Văn Lên
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách: Thể dục - Thể thao
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 01266.727.292
Email: 

15. Họ và tên: Hà Văn Hùng
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách: Thể dục - Thể thao
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0935.902.320
Email: 

16. Họ và tên: Võ Văn Kỳ Nhân
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách: Thể dục - Thể thao
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 01267.304.203
Email: nhanvvk@quynhon.binhdinh.gov

17. Họ và tên: Võ Nguyên Hùng
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách: Âm Thanh - Ánh Sáng
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0914.276.288
Email: hungvn@quynhon.binhdinh.gov

18. Họ và tên: Văn Như Ngọc
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách: Âm thanh - Ánh sáng
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0934.764.712 - 0905.772.789
Email: hungvn@quynhon.binhdinh.gov

19. Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách: Du lịch
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0935.040.609
Email: vananhnt@quynhon.binhdinh.gov

20. Họ và tên: Hà Xuân Đào
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0987.025.137
Email: daohx@quynhon.binhdinh.gov

21. Họ và tên: Đỗ Việt Thắng
Chức vụ: Viên chức
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0937.005.007
Email: thangdv@quynhon.binhdinh.gov

 

22. Họ và tên: Huỳnh Thị Hồng Thúy 
Chức vụ: 
Lĩnh vực phụ trách: Tạp vụ
Điện thoại cơ quan:              
Di động: 0913.440.972

Lên đầu trang