Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018!

Thông báo chấm điểm, bình xét, đề nghị công nhận đơn vị văn hóa và các biểu mẫu

Lên đầu trang