Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

HÀNH ỦY QUY NHƠN TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN 35 CỦA BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

Lên đầu trang