Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

Chức năng - Nhiệm vụ

 I. Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Quy Nhơn

Chức năng:
   Phòng Văn hoá và Thông tin có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính - viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.

3. Tham mưu và đề xuất với UBND thành phố các biện pháp tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và xã hội hóa các hoạt động thuộc lĩnh vực được giao.

4. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, quy hoạch; kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, phòng, chống bạo lực gia đình; chủ trương xã hội hóa các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.

5. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND thành phố.

6. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

7. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin, các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

8. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, phường, xã và nhân dân trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố - thôn, đơn vị văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh làm thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, điểm du kịch trên địa bàn thành phố.

9. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao,, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng, các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND phường, xã; Hướng dẫn UBND phường, xã quản lý, kiểm tra các quy định văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực được giao tại đơn vị.

11. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động trên các lĩnh vực được giao với UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.
12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 II. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố Quy Nhơn

Chức năng

1. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố Quy Nhơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Quy Nhơn, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Quy nhơn chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của UBND thành phố Quy nhơn; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đối với lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Quy Nhơn.

2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố Quy Nhơn có chức năng:

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố Quy nhơn thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Quy Nhơn; phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội hàng năm của Thành ủy, UBND thành phố, Trung tâm xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch UBND thành phố và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

4. Tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa  - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở.

5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

7. Tổ chức các hoạt đông tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ vă hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm.

8. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

9. Quản lí, tổ chức và hoạt động của Thư viện thành phố, nhà truyền thống, các di tích được xếp hạng và công nhận trên địa bàn thành phố.

10. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống truyền thanh, thiết bị phát sóng truyền thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của địa phương, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến…đến người dân theo quy định pháp luật.

11. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh và Truyền hình Bình Định phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

12. Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống kỹ thuật chuyên ngành của Đài truyền thanh thành phố để thực hiện viêc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luât.

13. Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Bình Định sản xuất các chương trình trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh.

14. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các cán bộ làm văn hóa, thể thao,du lịch, thông tin và Đài truyền thanh cơ sở.

15. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu UBND thành phố cũng cố, mở rộng sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, truyền thanh trên địa bàn thành phố.

16. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch UBND thành phố giao theo quy đinh của pháp luật.

Lên đầu trang